Alien Names in PHP

  by Ralph Roberts

BoezuvGaenohHezoeyNawew
ShedispZifoyPonispFoyush
Baebo'qZirurJuyiyXefo't
ThodovDugo'cCo'zayMo'fo's
VedoqThivahKatonLuthum
Buko'vFivigJo'lipShixul
Spo'mulYo'zaepJaecuvXoethob


Purpose and Construction of Alien Names

This web application produces alien names for science fiction writers, fantasy role playing gamers, or just for fun. They also make great insults! This is a preview of the work in progress. Feel free to bookmark this page and watch the application develop. ... Alien Names are constructed randomly by the code embedded in this page (using PHP) according to various linguistic rules employing consonants and vowels. Usually the resulting names are pronouncable. This technique is also useful in generating passwords.

History

I first published versions of this technique in RECREATIONAL COMPUTING in 1980 and in onCOMPUTING magazine later that same year. The program was also mentioned in the February 1980 Isaac Asimov's SF Magazine (look in the Classifieds). In 1985 I released a compiled BASIC program also called ALIEN NAMES as shareware. For the past 20 years or so, I've gotten the occasional check, some from places like South Africa, Germany, and other countries. In 1999, I wrote ALIEN NAMES yet again using the powerful REBOL scripting language. (rebol.com, "It's Perl without the complication.") I also wrote a book about REBOL, REBOL FOR DUMMIES.

Time marches on. As I discover new scripting languages, ALIEN NAMES often gets coded first just to see the language's flexibility. I learn by playing ;-). Some implementations require effort, others do not. REBOL was easy. Doing it in HTML/OS was incredibly fast and simple. The fastest way to develop web aps I've found to date! And this version was done in PHP.

Some Sample Tables of Alien Names

(C = consonant, V = vowel ...
  some C and V consist of more than one letter, such as 'th' or 'ae'...
  click browser refresh to generate new sets of names)


Pattern    C V C ... there are 4,232 possibilities.
FoespPanLogThaegZeyGo'xCoehKukThedTerTikTaen
CezJasNo'xHexSpiqHucQujSenGaexPorShuwXaez
MezFobThokNushPemWaerGo'mThozQilJafFolSpux
BugKo'yHothSevGitRibMaelWanZeshGeqSpicGub
SpaenThorTuthJehKucVifDemBisQizRupRojSpov
RajPimVoethWohShulJuwShabXuqHebPepGoerNeth
Zo'sYoebBuqMaebDoecFovVoezVebGixWaespToeshJor
JodXo'thXo'tZedRaexMuthNoekGodFaxBihSuwVis
SasJo'wLorFo'cDixMufQoegJoepPibGo'kYumNael
FezWoxYodRo'sWokThoebMekNijXeshGuxRoebMom

Pattern    V C V ... there are 1,472 possibilities.
Ejo'IyaeO'reEpo'EshaOkiAeduOejaOzaeOhiO'nuAevo
Uso'AexoOespiOenoeAhoeUshaOelaeUzaAewuOqeAedaeOeshu
EruOjo'AkeAeshaAeroOeciAezaIjuUboeIxuO'sheOlo
OnoeOejoeAedeIyeUsaOethiIpoO'yeUwaAegoEtaeO'ka
UceAelo'AspuAvuOspo'O'spaeAruAkoeOqiIpoeOboeUya
UyaEthoeOemoeOekoeOliO'nuOethaAjuOetuOhoUxeUsha
IruAgaeOeseO'roeUjuOekaeEbuAepoeEspoOroUzo'Ashe
O'saeEriAeduOxo'Ibo'AezoOdoO'qo'OdaeIgoeOfiEkae
Udo'EqoeAyoeAruOcoeAeceAeniUxuEjoeUqo'OdaIju
AmoAeno'OzaAvaInuOebiEhuAexaOefeAepoOraeAemi

Pattern    C V C V C V ... there are 6,229,504 possibilities.
YaefaethaeShejoziVo'qexiKunoko'Shoeqoero'BiwegoeSpashepoe
QewanuLoecaegiWadezoeFaecaespeQo'kogaeFoebo'xoMagoshi
Zoepo'shiTagoesheThofexiCo'bayaeQeshoevaeCumupiZakaye
HoesispoVakoedePulikaFirushaZoegeyo'Lawo'loeLawoewae
YeneroeHoedaejo'ZawajuCoeqaeso'Po'thetoeBozotoHaefivo
JuqasaeQoenanaTho'baedoeQedisaeXaeso'fiKoyaenoTo'caco
Fo'mezoYito'wiVudiniSoeworeZefo'keMogaesaJono'me
GatinaRayinoNisugo'Yulo'mo'CoenosaeTaethifoMoemespae
SofeciDaespoyoPo'co'loeXo'qoejoeDoeluziMoxutaeThaeto'jo
JoelivoeCovugo'HisuxoSheshoewuPoejeruTaejo'go'Vimoyu

Pattern    V C V V C V C ... there are 49,836,032 possibilities.
Icaeo'toemUyieqaevEcaeoesoqO'noeaefo'jUyaeaezoeyOkeafohOejo'aeloeq
O'gaaetaevAexo'isaefOpo'o'yespO'teuthanIyo'ebacOezaeosoevEpaeoethaes
OebuoetaejUshoeaewoedOeveiqo'xEsoidibAgoeaegepAebaeoshokUdoiyuw
Iquofo'yElaeiqodOewuuxicOeyiishaetOemiathaepAziigasOesoeolic
EsaaemodIjoeavabUthooexaespO'shuoeqigAeqio'fiyUzo'aedoezAewo'ivob
Ofo'ocugUyooloemObeazazO'xoeoepudEspeufecEveoequfAehuijael
Asheato'yEro'iqathOeho'aesherOzoeidisIco'ospeqOediaetedEkaaeqav
OjiaedafEkaeuloespIthoo'caexOebo'o'ko'xAethoigaefIxiocaspOyo'aexox
AeguuhonUleojoevOnaeaegehIheoebepAeqiuwaedO'huuraethAepuishoc
ArioyodAesuufaehAetiaesho'lOviifaesAkoeesho'rOemoeuspifAdio'xoey

Pattern    C V C    V V C V C V ... there are 9,169,829,888 possibilities.
Tuf AiminiThus UoepukeSho'v O'eyaleSpaz Aeaepo'yoeMeg Oeawiwo
Wew O'evuco'Naj OeamozeThaesp Oeefo'shiSesp Ao'hoeyiNon Iaepupu
Bo'm Eo'hatoJul UepufiXo'g EirutoCish Uisho'naeHun Oeaespala
Ro'j O'oefazoTod Aomo'coeZac OeisespoDax EuvopoSuh Aeteka
Rif EegizoSho'n IanejaYoep EicomiFur IazokaSuz Auyuzo'
Tho'g O'aeshobeQus AeoefisheGiq Eo'faboeZup Aeono'neZo'j Aoxoego
Zuk AoetoezuXo'r OoedaepuJosp UishaemiQap O'o'specoeZoep Oolaza
Does OeaboeqiQiv AeaeyiwaeJo'y O'aeqojaXiz AeisobuPoef Aeenospi
Jib AuspaenaeMaed OumipoeZo'w OomoehuCoeq IaxiciLo'w Eirive
To's Oaerejo'Qo'g Ao'shuko'Loeth OeazogeSpoy EaxaequKoesh Ieyohae

Pattern    V C V - C V C    V V C V C V ... there are 13,497,989,595,136 possibilities.
Iya-Hex Eaexako'Eko-Spoq AeebiroeEzae-Bib Aeoezo'thaOedo'-Nag Oipaeho'
Ispe-Kiw O'usaeso'Aemoe-Tir Oeo'tunoeAeyo'-Huh Eo'hihuAge-Wo'w Oeaefino
Aedo-Poez EovetiOye-Tep EivispoeAto-Go'z OeaethahuO'na-Soet O'apewoe
Oetho'-Kish O'iqoroIhe-Hin AeeshaezuUxoe-Spo'l UukuzuOyo'-Speq Ouwuxa
Ate-Thoc OazaboeOti-Yef OuspireO'spae-Tuq Oeoefo'soeO'coe-Yev Uoekaeno
Aza-Spes Earo'weOmae-Til Iino'fuOevi-Thuw OuroraeAwo'-Soet Aeecuxo
O'coe-Lay O'oeqitaO'coe-Ruh IuthiguO'spae-Spur IosaxoeAexi-Masp Oaberu
Itha-Kek O'ejoefaeIqe-Zusp UowaeyaeAekae-Yom IaekoguAedoe-Baey Aeako'thae
O'pi-Vif Oenispo'Oekae-Spaeth Uuceqo'O'ko'-Kith EemothoeUmo'-Boez O'ifoejo'
Oexo-Wo'sp Uo'juhuOmae-Zaev UodopaeIma-Pek OaedaeqaAeda-Doeh Oeatospo


©1980, 1985, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Creativity, Inc. ... Names generated by this program are free for use in your stories, games, or other creative endeavors (no warranties of any sort given or implied) and are provided under the CAREWARE concept. This means that if my work is of benefit to you in any way, please send me a gift of some sort. It can be money, an old book, whatever. Just a little something to show your appreciation. Send to Ralph Roberts, 65 Macedonia Road, Alexander NC 28701 and mark as 'Careware Gift for Alien Names.' Thank you and enjoy!


Ralph Roberts,
Author / Publisher /